Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van toepassing 

1. Op alle met GRIPhelpt gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen 

2.1 Met GRIPhelpt gesloten overeenkomsten leiden voor GRIPhelpt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij GRIPhelpt gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van GRIPhelpt verlangd kan worden. 

2.2 Als GRIPhelpt voor de uitvoering van een met GRIPhelpt gesloten overeenkomst derden inschakelt, is GRIPhelpt gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. 

2.3 Voor zover GRIPhelpt voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is GRIPhelpt uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking. 

 

Plaatsing/toelating 

3.1 Door GRIPhelpt aangeboden trainingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding, hetgeen door GRIPhelpt bepaald wordt. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. 

3.2 Toelating tot een training kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van GRIPhelpt  waarbij kennis- en/of vaardigheidsniveau worden getoetst. 

 

Annuleren/ontbinden/opzeggen 

4.1 Opdrachtgever heeft het recht om een tussen GRIPhelpt en de opdrachtgever gesloten overeenkomst binnen 14 dagen na totstandkoming kosteloos te ontbinden. Na deze bedenktermijn is het hierna bepaalde van toepassing.

4.2 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden en schriftelijk door GRIPhelpt te worden bevestigd. 

 

Opleidingen/conferenties/cursussen 

4.2.1 Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 250,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd. 

Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. 

Bij annulering binnen één maand voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. 

Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. 

 

Maatwerk 

4.2.2 Bij annulering van door GRIPhelpt op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde trainingen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door GRIPhelpt gemaakte (door GRIPhelpt te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door GRIPhelpt gemaakte kosten. 

 

Verblijf 

4.2.3 Bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf is 15% van de prijs verschuldigd. 

Bij annulering binnen veertien dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 35% van de prijs verschuldigd. 

Bij annulering binnen zeven dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 55% van de prijs verschuldigd. 

Bij annulering binnen drie dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 85% van de prijs verschuldigd. 

Bij annulering binnen vierentwintig uur voor het daadwerkelijk verblijf is 100% van de prijs verschuldigd. 

4.3 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. 

4.4 Als de met GRIPhelpt gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt de met GRIPhelpt gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

 

Overmacht

5.1 In geval van overmacht, welke situatie GRIPhelpt zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever zal rapporteren, kan GRIPhelpt de overeengekomen datum/data van uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever opschuiven of de overeenkomst ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop GRIPhelpt geen invloed heeft en die de uitvoering van de werkzaamheden belemmeren of onmogelijk maken.

 

Betaling

6.1 Alle door GRIPhelpt opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij het een BTW vrijgestelde prestatie betreft, hetgeen alsdan door GRIPhelpt wordt vermeld. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. 

6.2 Als van GRIPhelpt meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen trainingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan GRIPhelpt voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen. 

 

Concurrentie 

7. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

 

Intellectuele eigendom 

8. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door GRIPhelpt ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft GRIPhelpt houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen. 

 

Aansprakelijkheid 

9.1 GRIPhelpt is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan GRIPhelpt toe te rekenen tekortkoming is GRIPhelpt alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van GRIPhelpt  Als GRIPhelpt gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar). 

9.2 Voor zover fysieke en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met GRIPhelpt gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en conditioneel in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. 

 

Persoonsregistratie 

10. Door het aangaan van een overeenkomst met GRIPhelpt wordt aan GRIPhelpt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal GRIPhelpt uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Recht

11.1 Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die hieruit voortvloeien, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter in het kanton/arrondissement van de vestigingsplaats van GRIPhelpt.

Trajecten

Aenean ut quam quis turpis auctor molestie. In hac habitasse platea dictumst.
Proin accumsan lorem non sodales euismod.
Proin accumsan lorem non sodales euismod.
Vestibulum tempus dui vel hendrerit congue.
Donec elementum mi id nisi lobortis eleifend.
Quisque laoreet nunc ac maximus laoreet.
Nunc at sem in nibh sodales pretium.

Laatste nieuws

Donec suscipit luctus purus, quis egestas tortor tempus et.

Nieuws bericht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin


Read More

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or


Read More

Meer weten?

Aenean ut quam quis turpis auctor molestie. In hac habitasse platea dictumst.

Laat u overtuigen